แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ และกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ และความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์