ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          ฝึกทดลองปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประสม การสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายการบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร