ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา การเตรียมน้ำ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ภาชนะบรรจุ สถานที่ในการผลิตยา และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ ทั้งยาเตรียมทั่วไปและยาเตรียมปราศจากเชื้อ การเก็บรักษายา การเขียนฉลากยา และการคำนวณทางเภสัชกรรม

          ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา การเตรียมน้ำ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ภาชนะบรรจุ สถานที่ในการผลิตยา และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยารูปแบบต่างๆ ทั้งยาเตรียมทั่วไปและยาเตรียมปราศจากเชื้อ การเก็บรักษายา การเขียนฉลากยา และการคำนวณทางเภสัชกรรม