เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจร่างกายทั่วไป และตามระบบ การซักประวัติและการสื่อสารกับผู้ป่วย การประเมินสถานการณ์แวดล้อม การประเมินสภาพผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การจำแนกประเภทผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การคัดแยกผู้ป่วยในกรณีสาธารณภัยและอุบัติภัยหมู่ การเฝ้าระวังสารพิษ และการาลงบันทึกรายงาน