งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน  หลักการ วิธีการป้องกันโรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน   การเฝ้าระวังโรคและอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาชีพ  การจัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย