Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนดให้มีระบบการจัดการ เว็บไซต์ซึ่งรองรับทั้ง ผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน มีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดแหล่งความรู้ กิจกรรม และ สภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนีได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมี พื้นฐานมาจาก Open Source Software ได้แก่ php และ mysql

ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการการเรียนสูงขึ้น

2. ใช้งานง่ายทั้ง ส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน

3. มีมาตรฐาน e-Learning และรองรับมาตรฐาน SCORM

4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน

5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ

6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน

7. สามารถใช้งานได้ดีทั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี

9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Moodle เป็น software ที่ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Web Service โดยใช้ CGI Script ร่วมกับ Database Technology เก็บข้อมูลการใช้งานไว้ที่ Web Server แล้วให้ให้สิทธิ์ผู้ใช้ ซึ่งมีสถานะต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ส หรือผู้รี ข้ รีมืล่งควรู้ทั้กั ให้ทุกคนสามารถเข้าใช้-งานร่วมกันได้ ส าหรับผู้สอน การสร้างรายิชาบน Moodle นั้น รื่มืที่ มีอยู่ใน Moodle สร้างเนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาได้ เช่น แหล่งข้อมูลแบบหน้าเว็บเพจ แหล่งข้อมูลแบบ ไฟล์หรือเว็บไซต์ และกิจกรรมแบบทดสอบ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการใช้งานแบบพื้นฐานที่ผู้สอน จะสามารถน าไปประยุกต์สร้างรายวิชาได้โดยง่าย การใช้งาน Moodle จะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ตาม URL ที่ผู้แลรบบได้ลงทะเบียนไว้ เช่น http://elearning.scphc.ac.th