Available courses

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

Course

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

Course

การบำบัดโรคขั้นพื้นฐาน

การบำบัดโรคขั้นพื้นฐาน

Course

ระบบงานและสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข

ระบบงานและสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข

Course

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

Course

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Course

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในงานสาธารณสุข

Course

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

Course

จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

จิตวิทยาในการดำเนินชีวิตและการปรับตัว

Course

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

Course

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 2(1-3-3)

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 2(1-3-3)

                  &nbs...
Course

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

ปรากฏการณ์การเกิดโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน ...
Course

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์

Course

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โรคและอันตรายจากการประกอบอาชีพ อุบัติ...
Course

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

Course

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

Course

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

Course

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอ...
Course

ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

ความรู้เบื้องต้นเรื่องยาบำบัดโรค

Course

การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน

การพัฒนาด้านเทคนิคเภสัชกรรมในชุมชน

Course

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

Course

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

Course

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสา...
Course

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

Course

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา ห...
Course

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

Course

ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

Course

ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ทางเลือก

Course

ศิลปะการป้องกันตัว

ศิลปะการป้องกันตัว

Course

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

ชีวสถิติและวิทยาการระบาด

Course

การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

การป้องกันปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ...
Course

การประเมินสภาพ

การประเมินสภาพ

                เพื่อใ...
Course

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

Course

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

Course

ทดสอบ

ทดสอบ

Course

คู่มือ moodle

คู่มือ moodle

Course

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนด...
Course

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

Course