รายวิชาที่มีอยู่

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

Course

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนด...
Course
Self enrolment

ทันตกายวิภาคศาสตร์

ทันตกายวิภาคศาสตร์

Course

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

Course

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

                  &nbs...
Course

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

ปรากฏการณ์การเกิดโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Course

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

Course

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

Course

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอ...
Course

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

Course
Self enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีส...
Course
Self enrolment

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

Course

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา ห...
Course

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

Course

การประเมินสภาพ

การประเมินสภาพ

                เพื่อใ...
Course
Self enrolment

การยกและการเคลื่อนย้าย

การยกและการเคลื่อนย้าย

Course

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

Course

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

Course