รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

Course

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

Course

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนด...
Course

มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Course

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

Course
Self enrolment

ทันตกายวิภาคศาสตร์

ทันตกายวิภาคศาสตร์

Course
Self enrolment

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

                  &nbs...
Course

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

ปรากฏการณ์การเกิดโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Course

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

Course

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ

Course

อนามัยสิ่งแวดล้อม 1

อนามัยสิ่งแวดล้อม 1

Course

การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน

การส่งเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน

Course

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

Course

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

Course

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอ...
Course

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

Course

การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ

การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ

Course

งานบริการเภสัชกรรม

งานบริการเภสัชกรรม

Course

การเตรียมยาเบื้องต้น 1

การเตรียมยาเบื้องต้น 1

Course

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีส...
Course
Self enrolment

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

Course

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา ห...
Course

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

Course

พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน

พยาธิสรีรวิทยาในภาวะฉุกเฉิน

Course

การประเมินสภาพ

การประเมินสภาพ

                เพื่อใ...
Course
Self enrolment

การยกและการเคลื่อนย้าย

การยกและการเคลื่อนย้าย

Course
Self enrolment

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

Course

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

Course

ทดสอบ

ทดสอบ

Course
Self enrolment

คู่มือ moodle

คู่มือ moodle

Course

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

Course