Available courses

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษของนักศึกษาด้านสาธารณสุข

Course

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

Course

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนด...
Course

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

เรื่องกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

Course

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 2(1-3-3)

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 2(1-3-3)

                  &nbs...
Course

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

ปรากฏการณ์การเกิดโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน ...
Course

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ

Course

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

การวิจัยด้านสาธารณสุข 1:การสังเกต

Course

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

Course

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอ...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสา...
Course

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

ระบาดวิทยาและการควบคุมป้องกันโรค

Course

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา ห...
Course

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ...
Course

การประเมินสภาพ

การประเมินสภาพ

                เพื่อใ...
Course

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

Course

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

Course

ทดสอบ

ทดสอบ

Course

คู่มือ moodle

คู่มือ moodle

Course

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

Course