รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

การจัดการสารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ

Course

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

การพัฒนาการเรียนการสอน elearning ผ่านระบบเครือข่าย Moodle

Moodle เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับใช้ในการจัดการรายวิชาผ่านเว็บ โดยก าหนด...
Course
Self enrolment

ทันตกายวิภาคศาสตร์

ทันตกายวิภาคศาสตร์

Course

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม

Course
Self enrolment

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

อานามัยสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)

                  &nbs...
Course

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน

ปรากฏการณ์การเกิดโรคในช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์และเด็กวัยก่อนเรียน ...
Course
Self enrolment

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Course

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

Course

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

การจัดการสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม

Course
Self enrolment

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอ...
Course

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

Course
Self enrolment

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

ศึกษาหลักการทำงาน และการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแ...
Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ...
Course
Self enrolment

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

เภสัชวิทยา 1 2(2-0-4)

Course
Self enrolment

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคเภสัชกรรม 3(3-0-6)

Course

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

รูปแบบเภสัชภัณฑ์และการเตรียมยาเบื้องต้น 1 3(2-2-5)

        ศึกษาความหมายและความสำคัญของการผลิตยา ห...
Course

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 2(1-2-3

Course

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ...
Course

การประเมินสภาพ

การประเมินสภาพ

                เพื่อใ...
Course
Self enrolment

การยกและการเคลื่อนย้าย

การยกและการเคลื่อนย้าย

Course

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

เทคนิคหัตถการสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉิน

Course

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน

Course